Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

סביבות מחסום תיאסיר: צה"ל מתעמת עם מפגינים פלסטינים
סביבות מחסום תיאסיר: צה"ל מתעמת עם מפגינים פלסטינים
24/11/2020 Photo: צילום מתוך כתבה פלסטינית באתר וואפה
24/11/2020
Photo: צילום מתוך כתבה פלסטינית באתר וואפה
מת"ק עציון: שלומית מקבלת קהל במשרדה..
מת"ק עציון: שלומית מקבלת קהל במשרדה..
23/11/2020 Photo: Natanya Ginsburg
23/11/2020
Photo: Natanya Ginsburg
מת"ק עציון: מתנחל מחפש פועל
מת"ק עציון: מתנחל מחפש פועל
23/11/2020 Photo: Natanya Ginsburg
23/11/2020
Photo: Natanya Ginsburg
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה במרחב התפר / ישראל
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה במרחב התפר / ישראל
22/11/2020 Photo: Ruti Tuval
22/11/2020
Photo: Ruti Tuval
18/11/2020 Photo: Raya Yeor
18/11/2020
Photo: Raya Yeor
תור ארוך מעבר לתחתית המדרגות
תור ארוך מעבר לתחתית המדרגות
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התור מכיוון מזרח, אל הכניסה השמאלית
התור מכיוון מזרח, אל הכניסה השמאלית
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
ממתינים לחזור לאוטובוס
ממתינים לחזור לאוטובוס
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
זבל עולה על גדותיו
זבל עולה על גדותיו
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
פחים ריקים
פחים ריקים
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מבט על האזור מהגשר
מבט על האזור מהגשר
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מוכר הבייגלה
מוכר הבייגלה
18/11/2020 Photo: מוכר הבייגלה
18/11/2020
Photo: מוכר הבייגלה
מחסום עאנין: יום עבודה במסיק הזיתים תם
מחסום עאנין: יום עבודה במסיק הזיתים תם
17/11/2020 Photo: Ruti Tuval
17/11/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום טורה: עוד ועוד זבל ואשפה בכניסה למחסום
מחסום טורה: עוד ועוד זבל ואשפה בכניסה למחסום
17/11/2020 Photo: Ruti Tuval
17/11/2020
Photo: Ruti Tuval
סיתוונית בשטח C
סיתוונית בשטח C
17/11/2020 Photo: Ruti Tuval
17/11/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
12/11/2020 Photo: Ruthi Tuval
12/11/2020
Photo: Ruthi Tuval
תורים במחסום
תורים במחסום
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
שוב תורים ובלגן במחסום קלנדיה
שוב תורים ובלגן במחסום קלנדיה
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
אחד התורים קרס, כמו בימים הרעים במחסום הישן
אחד התורים קרס, כמו בימים הרעים במחסום הישן
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הצעירים מטפסים על הגדרות כדי לעקוף את התור שקרס
הצעירים מטפסים על הגדרות כדי לעקוף את התור שקרס
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
אנשים נסוגים לאחור מהתור הקורס ומצלמים את המתרחש
אנשים נסוגים לאחור מהתור הקורס ומצלמים את המתרחש
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מבט מהקיוסק אל המחסום והתורים שמעבר לגדר
מבט מהקיוסק אל המחסום והתורים שמעבר לגדר
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התורים שוב מסודרים, אך הולכים ומתארכים
התורים שוב מסודרים, אך הולכים ומתארכים
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התורים מתארכים וגולשים אל מחוץ לסככה עד הכביש הפנימי
התורים מתארכים וגולשים אל מחוץ לסככה עד הכביש הפנימי
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הכניסה למחסום הישן נחסמה, אין גישה לשירותים
הכניסה למחסום הישן נחסמה, אין גישה לשירותים
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הפחים ריקים הפעם והקרקע תחתיהם נקיה יחסית
הפחים ריקים הפעם והקרקע תחתיהם נקיה יחסית
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
ילדות בדרך לבית הספר
ילדות בדרך לבית הספר
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
10/11/2020 Photo: Ruti Tuval
10/11/2020
Photo: Ruti Tuval
הקיוסק הונף מעלה
הקיוסק הונף מעלה
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
מחסום טורה: תנועה מינימלית כרגיל
מחסום טורה: תנועה מינימלית כרגיל
10/11/2020 Photo: Ruthi Tuval
10/11/2020
Photo: Ruthi Tuval
רימון נכון לפעולה
רימון נכון לפעולה
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
האישה בשחורים
האישה בשחורים
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
המפקד
המפקד
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
המשאית מאובטחת עי שוטרי מג"ב
המשאית מאובטחת עי שוטרי מג"ב
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman