Photo Browser | Page 4 | מחסוםווטש

Photo Browser

18/11/2020 Photo: Raya Yeor
18/11/2020
Photo: Raya Yeor
תור ארוך מעבר לתחתית המדרגות
תור ארוך מעבר לתחתית המדרגות
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התור מכיוון מזרח, אל הכניסה השמאלית
התור מכיוון מזרח, אל הכניסה השמאלית
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
ממתינים לחזור לאוטובוס
ממתינים לחזור לאוטובוס
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
זבל עולה על גדותיו
זבל עולה על גדותיו
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
פחים ריקים
פחים ריקים
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
צינורות מים מונחים על צמיגים
צינורות מים מונחים על צמיגים
17/11/2020 Photo: Ariela Slonim
17/11/2020
Photo: Ariela Slonim
בגן הודא
בגן הודא
17/11/2020 Photo: Ariela Slonim
17/11/2020
Photo: Ariela Slonim
מחסום עאנין: יום עבודה במסיק הזיתים תם
מחסום עאנין: יום עבודה במסיק הזיתים תם
17/11/2020 Photo: Ruti Tuval
17/11/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום טורה: עוד ועוד זבל ואשפה בכניסה למחסום
מחסום טורה: עוד ועוד זבל ואשפה בכניסה למחסום
17/11/2020 Photo: Ruti Tuval
17/11/2020
Photo: Ruti Tuval
סיתוונית בשטח C
סיתוונית בשטח C
17/11/2020 Photo: Ruti Tuval
17/11/2020
Photo: Ruti Tuval
החמורים מגיעים לכל מקום
החמורים מגיעים לכל מקום
17/11/2020 Photo: Ariela Slonim
17/11/2020
Photo: Ariela Slonim
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
12/11/2020 Photo: Ruthi Tuval
12/11/2020
Photo: Ruthi Tuval
מחסום עאנין: מחזירים הביתה גרוטאות ממרחב התפר
מחסום עאנין: מחזירים הביתה גרוטאות ממרחב התפר
12/11/2020 Photo: Tami Ritov
12/11/2020
Photo: Tami Ritov
תורים במחסום
תורים במחסום
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
שוב תורים ובלגן במחסום קלנדיה
שוב תורים ובלגן במחסום קלנדיה
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
אחד התורים קרס, כמו בימים הרעים במחסום הישן
אחד התורים קרס, כמו בימים הרעים במחסום הישן
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הצעירים מטפסים על הגדרות כדי לעקוף את התור שקרס
הצעירים מטפסים על הגדרות כדי לעקוף את התור שקרס
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
אנשים נסוגים לאחור מהתור הקורס ומצלמים את המתרחש
אנשים נסוגים לאחור מהתור הקורס ומצלמים את המתרחש
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מבט מהקיוסק אל המחסום והתורים שמעבר לגדר
מבט מהקיוסק אל המחסום והתורים שמעבר לגדר
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התורים שוב מסודרים, אך הולכים ומתארכים
התורים שוב מסודרים, אך הולכים ומתארכים
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התורים מתארכים וגולשים אל מחוץ לסככה עד הכביש הפנימי
התורים מתארכים וגולשים אל מחוץ לסככה עד הכביש הפנימי
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הכניסה למחסום הישן נחסמה, אין גישה לשירותים
הכניסה למחסום הישן נחסמה, אין גישה לשירותים
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הפחים ריקים הפעם והקרקע תחתיהם נקיה יחסית
הפחים ריקים הפעם והקרקע תחתיהם נקיה יחסית
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
ילדות בדרך לבית הספר
ילדות בדרך לבית הספר
11/11/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
11/11/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
המשאית מאובטחת עי שוטרי מג"ב
המשאית מאובטחת עי שוטרי מג"ב
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
הקיוסק אזוק בכבלים
הקיוסק אזוק בכבלים
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
10/11/2020 Photo: Ruti Tuval
10/11/2020
Photo: Ruti Tuval
הקיוסק הונף מעלה
הקיוסק הונף מעלה
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
מחסום טורה: תנועה מינימלית כרגיל
מחסום טורה: תנועה מינימלית כרגיל
10/11/2020 Photo: Ruthi Tuval
10/11/2020
Photo: Ruthi Tuval
רימון נכון לפעולה
רימון נכון לפעולה
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
האישה בשחורים
האישה בשחורים
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
המפקד
המפקד
10/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
10/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
מרכז מיתרים
מרכז מיתרים
09/11/2020 Photo: Lea Shakdiel
09/11/2020
Photo: Lea Shakdiel