א זעיים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

א זעיים