Khursa | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

Khursa