Home Page | מחסוםווטש
הפקעת אדמות פרטיות, עקירת עצים, מניעת פרנסה
עקירת מטע זיתים פרטי לבנית כביש עוקף
אנשי אדמה, קשי יום, חשופים להתעמרות ולהריסת מגוריהם.
אנשי הבקעה, חשופים להתעמרות ולהריסת מגוריהם.
מי צריך להגיע לעבד את אדמתו בחלון זמן של 30 דקות? פיספסת? הלך היום
שער חקלאי - לא פסטורלי כמו שזה נשמע !
אפילו את מיכלית המים לא השאירו להם
מיכלית מים מנוקבת: לבטחון מדינת ישראל
שעות של ייסורים והשפלה לפני יום עבודה
אלה האנשים בבקעת הירדן שחשופים להטרדות התעללות והריסות. צילום: אורנה נאור
אלה האנשים בבקעת הירדן שחשופים להטרדות התעללות והריסות