Home Page | מחסוםווטש
פלסטנים מעבר לסורגי המחסומים בדרך לישראל
מדוע הם כל כך רוצים עבודה בישראל??
בדרך לחלקה הפרטית שמעבר לגדר
כך יוצאים לעבוד בחלקה הפרטית
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
Predrag Stakić

זכויות אדם הן לכולנו! גם לבני אדם תחת כיבוש

בהצהרת האו"ם פורטו 30 סעיפים
ראו את ההתייחסות לחלק מהן בכיבוש:

שוויון בפני החוק סעיף 6
זכויות הקניין סעיף 17
חופש תנועה סעיף 13
חופש הביטוי סעיף 19
חופש העיסוק סעיף 25
חופש הדת סעיף 18

אנשים בים
קישור ל אתם שואלים אנחנו עונות
ממלחמה על החיים ועד 52 שנות כיבוש
צילום: 
בצלם
סיפור ההתעמרות בקהילות הרועים בבקעת הירדן

עדכון OCHA 2019: למעלה מ 700
מחסומים וחסימות ברחבי הגדה המערבית

תרשים המתאר את סוגי המחסומים ברחבי הגדה המערבי

-------------------------------------------------

לתושבים הפלסטינים שבגדה המערבית יש מקומות קדושים.
חלקם נהרסים חלקם עוברים גיור. כך או כך לפלסטינים אין גישה לרבים מהם...

=============================================================

התהליך שעוברים העובדים הפלסטינים בעלי היתר לעבוד בישראל הוא משפיל מדכא ועוד כרוך בתשלום!

הנה דבריהם:

התהליך לקראת יום עבודה משפיל, מדכא ועוד צריך לשלם עבור הזכות לעבוד!
עדות אישית של פלסטיני שרכושו הושחת