סעיר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סעיר

הכניסה לכפר, המוביל גם לשויוח', חסומה ע"י קוביות בטון.