סעיר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סעיר

להצגת כל הדוחות ממקום זה

פרבר אמיד יחסית של חברון הפלסטינית. ממערב לכביש 60 המוביל מבית לחם לחברון. המעבר לכביש 60 ולשויוח' ולבית עינון ממזרח פתוח, אך נתון לשינויים בחסימת בטונדות המוזזת לפי צורכי הצבא.

עודכן אפריל 2021, מיכל צ'