תורמים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תורמים

 

  רשימת תורמים
  אנחנו מודים לתמיכה שקיבלנו בשנת 2016  ו 2017 מתורמים פרטיים, מהקרנות ומהארגונים הבאים: 

  • הקרן החדשה לישראל
  • Open Society Foundation
  • Peace and Justice Fund
  • Women's Day of Prayer- Germany
  •  SBSCT 
  • X Minus Y
  • BSST
  • Apple Pickers Foundation