Sheikh Zaytoun | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

Sheikh Zaytoun