View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Etzion DCO Album

מתק עציון: ממתינים וממתינים
Photographer: Natanya Ginsburg
15/02/2021
מת"ק עציון: ממתינים בעמידה מחוץ למת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
15/02/2021
מת"ק עציון: הבירוקרטיה וספסלי ההמתנה
Photographer: Natanya Ginsburg
15/02/2021
מת"ק עציון: פלסטינים ממתינים באולם, ליד הקרוסלה, בישיבה ובעמידה - כמו שלימדו אותם הישראלים
מת"ק עציון: שלומית משוחחת עם אחד הממתינים להיכנס למשרדי המת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
01/02/2021
חברות מחסוםווטש פוגשות את הבאים למת"ק בחניון, לפני שהם נכנסים לאולם ההמתנה
מת"ק עציון: ממתינים להיכנס למשרדים
Photographer: Natanya Ginzburg
01/02/2021
במת"ק עציון הממתינים מחכים בחוץ או באולם המתנה, עד שהם עוברים בשערי הברזל והם עוברים להמתין בפנים לכניסה אל המשרדים. לפעמים הם מחמיצים את את פתיחת השער ואת התור לפקיד.
מת"ק עציון: קטוע רגל בכיסא גלגלים מספר שהוא מתבקש לקום מכיסאו בשעה שזה נבדק על ידי כלב גישוש
Photographer: Natanya Ginsburg
30/11/2020
מת"ק עציון: זג קשישים יושבים על הכביש כי אין ספסלים לממתינים
Photographer: Natanya Ginsburg
30/11/2020
מת"ק עציון: מתנחל מחפש פועל
Photographer: Natanya Ginsburg
23/11/2020
מת"ק עציון: שלומית מקבלת קהל במשרדה..
Photographer: Natanya Ginsburg
23/11/2020
מתק עציון: כרגיל "המשרד" שלנו מחוץ למת"ק
Photographer:
22/06/2020
מת"ק עציון: משרד הקורונה שלנו
Photographer: Natanya Ginsburg
15/06/2020
מת"ק עציון: על הקיר תלויה הודעה על הפקדת תוכנית מפורטת ולצידה המפות הנלוות לתכנית
Photographer:
12/02/2020
הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/02/2020
מפות נלוות לתכנית מפורטת, מת"ק עציון
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/02/2020
מת"ק עציון: שירותי הנשים נעולים כבר שבועיים. מניסיון העבר זה ייקח חודשים עד שיתקנו את התקלה
Photographer: Natanya Ginsburg
17/02/2020
מת"ק עציון: אנשים אלה באו לברר אם אדמותיהם עדיין בבעלותם או עברו לידי המתנחלים!
Photographer:
17/02/2020
מת"ק עציון: בהגיענו אנשים אלה עוד המתינו כשעה עד שהוכנסו למשרדים
Photographer: Natanya Ginsburg
17/02/2020
מת"ק עציון: עוד שער ברזל נולד, למי? למה?
Photographer: Natanya Ginsburg
10/02/2020
מת"ק עציון: פרשת השירותים במתק נמשכת. שירותי הנשים נעולים
Photographer: Natanya Ginsburg
03/02/2020
מת"ק עציון: בן 90 מסוכן לביטחון מדינת ישראל
Photographer: Natanya Ginsburg
03/02/2020
מת"ק עציון: המשרד המאולתר של מחסום ווטש
Photographer: Natanya Ginsburg
27/02/2020
מת"ק עציון: המחשב מקולקל אי אפשר לשלם פה את הקנס
Photographer: Natanya Ginsburg
20/01/2020
קצין וחייל משוחחים עם הנכה באדיבות ובנימוס שאין שומעים במקום הזה!
Photographer: Natanya Ginsburg
13/01/2020
מת"ק עציון: למה להעביר ממתק למתק?
Photographer: Natanya Ginsburg
13/01/2020
במודעה חת נאמר שמתחילת השבוע ינפיקו כאן כרטיסים מגנטיים רק לתושבי בית לחם, בית ג'אלא ובית סאחור. האחרים שיםנו לתרקומיא
Photographer: Ronit Dahan Ramati
18/12/2019
הודעה שנייה על הקיר: בין ה-22 ל-30 לא יונפקו כרטיסים מגנטיים בכלל. נא לפנות לתרקומיא
Photographer: Ronit Dahan Ramati
18/12/2019
על הקיר מודעה: מתחילת השבוע ינפיקו כאן כרטיסים מגנטיים רק לתושבי בית לחם, בית ג'אלה ובית צחור, השאר שילכו לרקומיא
Photographer: Ronit Dahan Ramati
18/12/2019
מת"ק עציון: שתי הודעות סותרות ומבלבלות, בנוגע לזכאים לקבל כאן כרטיס מגנטי. הכל כדי להקשות על הפלסטינים
Photographer: Natanya Ginsburg
23/12/2019
השירותים החדשים!
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/12/2019
מת"ק עציון: השער החדש
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/12/2019
מת"ק עציון: השירותים חזרו !
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/12/2019
נשאר רק לתהות מי נותן צווי מניעה לתאריך כזה?
Photographer: Natanya Ginsburg
16/12/2019
בשורה רעה לתושבים ממספר כפרים סביב מת"ק עציון: כרטיסים מגנטים רק בתרקומיא, בנסיעה ארוכה ויקרה הרבה יותר
Photographer: Natanya Ginsburg
16/12/2019
מת"ק עציון: פלאי פלאים, שירותים חדשים צצו לפתע בחצר המת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
16/12/2019
במהלך החודשים האחרונים השירותים של מת"ק עציון הגיעו לדרגת טינופת בלתי אנושית לאחר שצינור המים אליהם נותק. והנה הגיעו החדשים.
The waiting room at DCO Etzion was completely empty today
Photographer: Natanya Ginsburg
02/12/2019
The toilet has suddenly disappeared
Photographer: Shlomit Steinitz
02/12/2019