View Album | Page 3 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Qalandiya checkpoint Album

ילדות בדרך לבית הספר
Photographer:
11/11/2020
הפחים ריקים הפעם והקרקע תחתיהם נקיה יחסית
Photographer:
11/11/2020
הכניסה למחסום הישן נחסמה, אין גישה לשירותים
Photographer:
11/11/2020
התורים מתארכים וגולשים אל מחוץ לסככה עד הכביש הפנימי
Photographer:
11/11/2020
התורים שוב מסודרים, אך הולכים ומתארכים
Photographer:
11/11/2020
מבט מהקיוסק אל המחסום והתורים שמעבר לגדר
Photographer:
11/11/2020
אנשים נסוגים לאחור מהתור הקורס ומצלמים את המתרחש
Photographer:
11/11/2020
הצעירים מטפסים על הגדרות כדי לעקוף את התור שקרס
Photographer:
11/11/2020
אחד התורים קרס, כמו בימים הרעים במחסום הישן
Photographer:
11/11/2020
שוב תורים ובלגן במחסום קלנדיה
Photographer:
11/11/2020
תורים במחסום
Photographer:
11/11/2020
שלט חדש המציע שירותי משרד מול המתק
Photographer:
09/09/2020
הוסיפו פח וזה לא מספיק, ערימת זבל משמאל
Photographer:
09/09/2020
תולים את המסכות המשומשות במעבר
Photographer:
09/09/2020
מסכות משומשות זרוקות במעבר
Photographer:
09/09/2020
מתחת לגשר, אשפה בכל מקום
Photographer:
09/09/2020
התנועה הבאה מקלנדיה דרך מחסום הרכב משתלבת עם הבאים לאסוף עובדים
Photographer:
09/09/2020
צילום מהגשר של האנשים העוברים עליו
Photographer:
09/09/2020
ממתינים לאיסוף סביב הככר
Photographer:
09/09/2020
ממתינים לאיסוף
Photographer:
09/09/2020
אנשים על הגשר והמכוניות שבאות לאסוף אותם מתחת לגשר
Photographer:
09/09/2020
שלט מחוזק לשער הכניסה למחסום הרכבים
Photographer: תמר פליישמן
23/08/2020
הצד השני
Photographer:
12/08/2020
הכניסה לשירותים הנעולים
Photographer:
12/08/2020
מבנה השירותים ליד המחסום הישן
Photographer:
12/08/2020
השלט של חניית האחים – חניה + שירותי משרד
Photographer:
12/08/2020
קבצנית בכניסה למחסום
Photographer:
12/08/2020
שלט חדש
Photographer: תמר פליישמן
09/08/2020
בניית מסלולים להולכי רגל
Photographer: תמר פליישמן
09/08/2020
ילדים מוכרים מסכות
Photographer: Ronit Dahan Ramati
01/07/2020
פחים לפסולת זיהומית
Photographer: Ronit Dahan Ramati
01/07/2020
מוניות טרנזית צהובות בחניה
Photographer: Ronit Dahan Ramati
01/07/2020
מתוך הסרטון: אחמד ותופסיו
Photographer: Palestinian
28/06/2020
מתוך הסרטון: שניות לפני שאחמד ותופסיו נבלעו בתוך המחסום
צמיגים עם אבנים בתוכם למניעת חניה על המדרכה
Photographer:
28/07/2020
הקיוסק עלה אל תוך מגרש החניה
Photographer:
28/07/2020
יש גם חניה לאוטובוסים
Photographer:
28/07/2020
יש גם חניה לאוטובוסים. מימין למעלה - התור ממזרח, משמאל בצהוב – הקיוסק