ג'לעוד | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ג'לעוד