אום א שייח | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אום א שייח