ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
אנלין ק., עידית מ. (מדווחת).
13/08/2017
|
בוקר

שחר. יום טוב

התקשרתי למנהל המחסום לפני מספר ימים כדי לברר את שעת פתיחת המחסום הבוקרהוא אמר שייפתח בשעה 4:00, ותיכננו את הגעתנו לשעה זאת.

כאשר הגענוכמה דקות לפני 4:00, מספר קטן של פלסטיניים כבר הספיקו לעבור את המחסום והסתובבו במגרש החנייה בצד הישראליהודענו לשומר שהגענווהוא דאג לפתוח לנו את השער הנעול בדרך לגדרכפי שהבטיח מנהל המחסוםבמשך השעה הבאה עברנו מצד לצד שלוש פעמים כדי לעקוב אחרי זמן הטיפול בפועליםאחד שסימננו עבר תוך ארבע דקותאחרים קצת יותרעד 10 דקותשזה עדיין סביר בהחלט.

באחת הגיחות שלנו לשער היציאה ראינו שאחת הקרוסלות תקועהוקהל גדול מצטבר מאחרי הקרוסלה היחידה שפועלתברגע שהערנו על כךתיקנו את המצבאדם אחד ניגש ובירך אותנו על מאמצנוהוא אמר שהעובדים במחסום רגישים לנוכחותנווכשאין משקיפים הם עובדים פחות ביעילות.

מצאנו הסבר לגודש שראינו לפני שבועיים בשביל הצר המוביל למגרש החנייהכמה מאות אנשים התעקבו בחצר כדי להתפלל ביחדברגע שסיימו את התפילותכולם ביחד נעו לכיוון מגרש החנייהכמו לפני שבועייםהשומר פתח את השער הגדול של הרכבים כדי לאפשר את יציאתםכעבור רבע שעה עברנו שם שובוהשער הגדול היה כבר נעול.

נראה לי שיש כאן ביטוי לשתי גישות פילוסופיות מנוגדותגישתנוהליברליתהיא בעד חופש מירביאנו מקבלות את הצורך בבידוק בטחוניאבל ברגע שאדם עבר את הבידוק אין סיבה להגביל את צעדיוהגישה האחרתהשמרניתהיא בעד שליטה מרבית.אם יש מנעולשיהיה נעול אלא אם מישהו חייב לעבור באותו רגעהשומרים כנראה שייכים לאסכולה השמרנית.