שחר, שיחות עם פועלים.

צופות: 
עידית מ., ורדה צ. (מדווחת), מרים עיתונאית מארה״ב.
05/02/2017
|
בוקר

הגענו ב5:45. הרחבות כבר עמוסות אדםלמרות זאת הכל נקי למדיבפינת מגרש החניה ליד רחבת התפילה אנו מבחינות במתקן איסוף זבל חדשומלאובאנשים שמטילים לתוכו את הפסולת שלהםהתפלאנונהדררעיון טובאבל איך משכנעים את האנשים להשתמש במתקןרק כחצי שעה מאוחר יותר מתברר לנו שהתוצאה הנפלאה הזו של חינוך הקהל לשמירה על הניקיון עולה לכל מלכלך שנתפס כשלוש מאות שקלהכיצדפקח(ים?) מטעם מנהלת המחסום מחרימים את אישור העבודהולעיתים גם את תעודת הזהותממי שנמצא משליך אשפה במקום עומדוולא במיכל האיסוף החדשאדם שרשיונו הוחרםרשאי אם רוצהלצאת לעבודהאבל חייב להתייצב בפני מנהל המחסום בטווח שעות העבודה של האחרוןבין 9:00 ל-16:00, לשימועאם ברצונו לקבל את מסמכיו חזרהשאלתי את מנהל המשמרת – גם קונסים אותםהתשובהלאואני גם לא מפריע להם ללכת לעבודה (תחי ההיתממות). אלא בריא לפלסטיני להסתובב בישראל ללא מסמכיובאם יצא לעבודהולא יספיק לחזור במועד – לא יוכל להכנס ביום המחרתלא פלא שכל אלה שרישיונם הוחרם העדיפו לחכותוהפסידו יום עבודהעל פי מה שאמר פועל אחר הבוקר – שכר יום עבודה הוא כ-300 ש״חכלומר – החרמת האישור היאלמעשהקנס בגובה זה...

מנהל מחסום אירתאח הוחלףסביר להניח שיש קשר לסידורים החדשים.

חבורה שלמה של אנשים זיהתה את התג של מחסום ווטש והתקבצה סביבנומרים העיתונאית מדברת מעט עברית ומעט ערביתinfo-iconוהתפתחו חילופי דבריםלמדנו שכל אלה שמחכים עכשיו ברחבהומוכנים לדבר איתנומחכים לאיסוף ע״י קבלנים מזדמניםואינם בעלי מקום עבודה קבועכלם מספרים שמשלמים 2500 ש״ח לחודש לקבלן שנתן להם מכתב העסקהאם אינם משלמים – הקבלן מבטל את רשיונםאם משיגים עבודה בכל יום –יופיאבל לקבלן משלמים גם בימים שאינם עובדיםסיפר מישהו שבחודש הגשום הביא הביתה 1000 ש״ח ס״הלאחר התשלום לקבלןאדם שעבד קבועבמשך תקופהאצל אותו מעסיק שנתן לו את מכתב ההעסקה הדרושמספר שהמעסיק ניכה משכרו את אותם 2500 ש״חהאם זה הנוהל הכללי בכל מקומות העבודה המוסדרים?

חבורה של אנשיםמבוגרים למדי מספרים שיש להם כספים על שמם ב׳מבטחים׳ ועכשיוכשאינם מועסקים יותר (גיל פנסיה פלסטיניאין נותנים להם לפדות את הכספיםמבקשים עזרההאם מישהי מקוראות דו״ח זה יודעת איך לטפל בנושאיש לנו חברות שעוסקות בנושא שחרור כספים מ׳מבטחים׳?

אדם אמר שלו יש רשיון אבל בנו מנוע שב״כ והאם אנחנו יכולות לעזור – הוצאתי כרטיס של סילביה(בערבית), ומיד התקבצה קבוצה גדולה שבקשה כרטיסים.

כשהגענו היתה שיירה גדולה של מכוניות שבאו – מי לאסוף את עובדיהם הקבועים (כולל שני אוטובוסים של מפעליםומי קבלנים שמחפשים עובדיםמשעה קרוב ל- 7:00 ואילך הדלדל זרם היוצאיםוהדלדל זרם מכוניות המעסיקיםפועלים החלו לחזור דרך המחסום הביתהאומרים שזהואם לא נאספו עד עתהאבד יום העבודהב7:30 כשיצאנו בדרכנו חזרה עוד היו כמה מאות אנשים שהמשיכו לחכות בתקוהאבל נראה שרובם יחזרו כלעומת שבאו.