Bethlehem, Tue 29.3.11, Morning

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
ד. ר. (צפיה ודיווח)
29/03/2011
|
בוקר

.בית לחם, 6:40:

היה זה בוקר מתסכל ומדכא.

בעמדות הבדיקה היו רק שלושה חיילים. הייתה חיילת רביעית  שהייתה עסוקה בתפילת הבוקר!!, עליתי אליה והתלוננתי אצל השומרים אבל ללא תועלת!

התורים לא היו במיוחד ארוכים אבל היוצאים אמרו שבחוץ מחכים הרבה אנשים. השיטה הרגילה פעלה – כשהתורים התמעטו מיד היה מבול של נכנסים, ונכנסו כל כך הרבה שלא יכולתי לראות את סוף של שלושת התורים.

היו הרבה תלונות לגבי א.– החייל ההומניטארי. נראה היה שהוא לא ביצע את ההתנהלות הנדרשת – לאפשר לנשים ולנזקקים להיות בתור מיוחד. אנשים חיכו בתור שלוש שעות!.

איש אחד אמר לנו שאם הוא כבר קיבל רישיון מעבר צריך לאפשר לו לעבור בצורה מכובדת ולא לגרום לו לחכות בתור שעות על גבי שעות!...

אני לא יכולה שלא להסכים איתו!.