| Page 5 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 07.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים 918
ד', 26.12.2018 עופר - התעללות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 917
ב', 24.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות) 916
ב', 17.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 915
ב', 17.12.2018 עופר - חקירת עד, מאבק עממי 914
ד', 12.12.2018 עופר - נשים, קטינים 913
ב', 10.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 912
ב', 03.12.2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה 911
ב', 03.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 910
ב', 12.11.2018 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 909
ב', 12.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות 908
ב', 05.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 907
א', 04.11.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 906
ב', 29.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר 905
ד', 24.10.2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר 904
ב', 22.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 903
ד', 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות 902