Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

א-תוואני (א-טוואני)

Wed, 11 May 2022 מסאפר יטא - הריסת בתים
Mon, 4 Apr 2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 24 Mar 2022 סנסנה (מחסום מיתר) - ביוב זורם
Tue, 15 Mar 2022 שעב אל בוטום - הריסות בתים ומכלאות
Tue, 22 Feb 2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון
Sun, 13 Feb 2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 16 Jan 2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 19 Dec 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 21 Nov 2021 מול טנא עומרים בולדוזר מיישר גבעה!
Sun, 31 Oct 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 22 Aug 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 8 Aug 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 29 Jul 2021 טובא - ביקור בבית סוג'וד
Tue, 27 Jul 2021 א-תוואני (א-טוואני), סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 7 Jul 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 22 Jun 2021 לילדה של כולנו קוראים סוג'וד
Wed, 30 Jun 2021 א-תוואני: מתנחלים בחסות הצבא הורסים ושורפים
Thu, 17 Jun 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי (אַ-טֻּוַאנִי), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא
Sun, 13 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 3 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 25 May 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 11 May 2021 פלסטינים מא-תוואני מותקפים ע"י מתנחלי חוות מעון
Tue, 27 Apr 2021 דרום הר חברון: מתנחלים מתרחצים בבור מים של הפלסטינים
Thu, 22 Apr 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 16 Feb 2021 א-תוואני - שחרור אחרי מעצר ללא סיבה
Sun, 14 Feb 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, אום אל ח'יר, דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 31 Jan 2021 דרום הר חברון: פוחדים מתרגיל צבאי עם טנקים ותחמושת חיה
א-טוואני; א-תוואני
Tue, 15 Dec 2020 הריסת בתים ברכיז שבמסאפר יטא
Tue, 12 May 2020 עמדת חיטוי לקורונה בא-תוואני
Sun, 12 Jan 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר) חסימות של דרכים פנימיות
Mon, 28 Apr 2014 הילדה מאום-תובה הותקפה על ידי מתנחלים בדרכה לבית הספר
Wed, 4 Jan 2012 סיור בכפרים: א-טוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 4.1.12, בוקר
Tue, 3 Jan 2012 סיור בכפרים: חרבת א-טוואני, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 3.1.12, בוקר
Thu, 17 May 2007 דרום הר חברון, א-טוואני. מאימת המתנחלים, ניתן לתושבים לעבד את אדמתם בחסות הצבא.