א זעיים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

א זעיים