Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צומת ג'ית

Thu, 8 Aug 2019 בורין - הפקעת אדמות
Thu, 11 Jul 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Thu, 7 Feb 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 17 Jan 2019 המחסום בחבלה נסגר לפני הזמן. מי שהגיע בזמן סגירת השער לא הורשע לעבור
Thu, 27 Sep 2018 הצבא הרשה לתושבי בורין לגשת לאדמותיהם.... לבדוק נזקי מתנחלים
Thu, 13 Sep 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 6 Sep 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, מאדמה, צומת ג'ית
Tue, 26 Jun 2018 בורין (יצהר), עזון, צומת ג'ית, חבלה, מאדמא
Tue, 20 Mar 2018 בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), כפל חארת'
Tue, 24 Apr 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Tue, 27 Feb 2018 בורין (יצהר), חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Thu, 25 May 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 25 May 2017 מאדאמא - המתנחלים הקימו אוהל על אדמות הכפר
Thu, 9 Mar 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Thu, 2 Mar 2017 עסירה אל-קבלייה
Thu, 26 Jan 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, צומת ג'ית
Thu, 1 Dec 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 27 Oct 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 6 Oct 2016 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Thu, 5 May 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ינסאפוט, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 12 May 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, מסחה, צומת ג'ית
Thu, 3 Mar 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 14 Jan 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 31 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Thu, 17 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 19 Nov 2015 בית פוריכ, חארס, חבלה, עזון, צומת ג'ית
Thu, 12 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 5 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 29 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, צומת ג'ית
Thu, 8 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
Thu, 30 Jul 2015 בורין (יצהר), ג'וברה (כפריאת), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
Mon, 22 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
Thu, 20 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה, קלקיליה
Thu, 20 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה
Tue, 5 Aug 2014 חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Sun, 25 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, נבי אליאס, צומת ג'ית
Wed, 16 Apr 2014 אימתין, אל פונדוק, מעבר אליהו, עזון, פרעתא, צומת ג'ית
Wed, 12 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', נבי אליאס, צומת ג'ית
Mon, 10 Feb 2014 דיר שאראף (חביות), חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, שבי שומרון
Sun, 19 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, צומת ג'ית
Thu, 26 Dec 2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
Tue, 26 Nov 2013 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, צומת ג'ית יום ג' 26/11/2013 אחה"צ
Wed, 20 Nov 2013 אימתין, נבי אליאס, עיזבת טביב, צומת ג'ית, יום ד' 20.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 אימתין, חבלה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, יום ה' 7.11.13, אחה"צ
Mon, 4 Nov 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
Sun, 15 Sep 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון, צומת ג'ית, יום א' 15.9.13, בוקר
Mon, 19 Aug 2013 דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 19.8.13, בוקר
Tue, 13 Aug 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, צומת ג'ית
Mon, 29 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
Mon, 15 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
Mon, 10 Jun 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
Sun, 9 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, יום א' 9.6.13, בוקר
Sun, 12 May 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, יום א' 12.5.13, בוקר
Mon, 22 Apr 2013 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.4.13, בוקר
Tue, 29 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, פונדוק, נבי אליאס, יום ג' 29.1.13, בוקר
Thu, 27 Dec 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, צומת ג'ית, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
Mon, 16 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 16.7.12, בוקר
Thu, 12 Jul 2012 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 12.7.12, אחה"צ
Mon, 9 Jul 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 9.7.12, בוקר
Sun, 17 Jun 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 17.6.12, בוקר
Thu, 14 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
Mon, 28 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
Mon, 5 Mar 2012 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 5.3.12, אחה"צ
Tue, 13 Dec 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 13.12.11, בוקר
Mon, 12 Dec 2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 12.12.11, בוקר
Mon, 7 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 7.11.11, בוקר
Mon, 24 Oct 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 24.10.11, בוקר
Sun, 25 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
Thu, 22 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, אחה"צ
Thu, 22 Sep 2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, בוקר
Mon, 12 Sep 2011 מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 12.9.11, בוקר
Sat, 10 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, שבת 10.9.11, בוקר
Wed, 7 Sep 2011 חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 7.9.11, אחה"צ
Mon, 29 Aug 2011 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ב' 29.8.11, בוקר
Mon, 22 Aug 2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.8.11, בוקר
Sun, 21 Aug 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום א' 21.8.11, אחה"צ
Mon, 15 Aug 2011 א-ראס, בית איבא, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 15.8.11, בוקר
Mon, 25 Jul 2011 שערים חקלאים ג'יוס, פלאמיה, דרך כפרים, כבישים וצמתים לדיר שאראף וחזרה. 25.7.11, בוקר
Sat, 9 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, שבת 9.7.11, בוקר
Mon, 4 Jul 2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.7.11, בוקר
Mon, 13 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
Wed, 18 May 2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ד' 18.5.11, בוקר
Mon, 16 May 2011 ג'יוס, פלאמיה, חווארה והכבישים שביניהם
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
Thu, 21 Apr 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 21.4.11, אחה"צ
Wed, 13 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
Mon, 11 Apr 2011 חבלה,פלאמיה וכפרים עד שבי שומרון 11.4.11 בוקר
Thu, 7 Apr 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 7.4.11, אחה"צ
Wed, 30 Mar 2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
Thu, 24 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
Thu, 17 Mar 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 17.3.11, בוקר
Thu, 17 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), צומת ג'ית, יום ה' 17.3.11, בוקר
Wed, 16 Mar 2011 חבלה, חווארה, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ד' 16.3.11, אחה"צ
Mon, 14 Mar 2011 שערים חקלאיים חבלה,ג'איוס ופלאמיה,סיור כבישים עד דיר שאראף
Sun, 13 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 13.3.11, בוקר
Thu, 3 Mar 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, יום ה' 3.3.11, בוקר
Thu, 24 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
Mon, 21 Feb 2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שער פלאמיה יום ב' 21.2.11, בוקר
Thu, 17 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, יום ה' 17.2.11, בוקר
Mon, 14 Feb 2011 שערים חקלאים חבלה, פלאמיה ונסיעה דרך כפרים לכפר פונדוק, צומת ג'ית,ענבתא
Thu, 10 Feb 2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 10.2.11, אחה"צ
Tue, 7 Dec 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 7.12.10, אחה"צ
Mon, 1 Nov 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, צומת ג'ית, יום ב' 1.11.10, בוקר
Mon, 18 Oct 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 18.10.10, בוקר
Sun, 17 Oct 2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
Thu, 16 Sep 2010 בורין (יצהר), ג'ית, חבלה, חווארה, יום ה' 16.9.10, אחה"צ
Wed, 1 Sep 2010 ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 1.9.10, אחה"צ
Wed, 25 Aug 2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 25.8.10, אחה"צ
Wed, 18 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
Sun, 8 Aug 2010 ג'ית, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום א' 8.8.10, בוקר
Thu, 5 Aug 2010 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ה' 5.8.10, בוקר
Mon, 26 Jul 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 26.7.10, בוקר
Mon, 19 Jul 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ב' 19.7.10, בוקר
Mon, 12 Jul 2010 בית איבא, ג'ית, חבלה, עזון, ענבתא, יום ב' 12.7.10, בוקר
Mon, 5 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 5.7.10, בוקר
Mon, 28 Jun 2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, יום ב' 28.6.10, בוקר
Sun, 27 Jun 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום א' 27.6.10, בוקר
Mon, 14 Jun 2010 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, שער הילדים (שער חקלאי 753), יום ב' 14.6.10, בוקר
Wed, 9 Jun 2010 ג'ית, חבלה, עזון, Wed 9.6.10, Afternoon
Wed, 2 Jun 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.6.10, אחה"צ
Thu, 27 May 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.5.10, אחה"צ
Mon, 24 May 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 24.5.10, בוקר
Sun, 16 May 2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 16.5.10, בוקר
Mon, 3 May 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 3.5.10, בוקר
Wed, 28 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
Thu, 22 Apr 2010 בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 22.4.10, אחה"צ
Thu, 15 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 15.4.10, בוקר
Thu, 8 Apr 2010 צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), בית פוריכּ, עוורתא, בורין (יצהר)
Mon, 5 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Mon, 5 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Mon, 5 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), עזון, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Sun, 4 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום א' 4.4.10, אחה"צ
Thu, 1 Apr 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.4.10, אחה"צ
Thu, 25 Mar 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
Mon, 22 Mar 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 22.3.10, בוקר
Thu, 18 Mar 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
Tue, 16 Mar 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.3.10, בוקר
Mon, 15 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Mon, 15 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Mon, 8 Mar 2010 ג'ית, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.3.10, בוקר
Thu, 4 Mar 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
Sun, 21 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום א' 21.2.10, בוקר
Wed, 17 Feb 2010 בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
Wed, 10 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Mon, 8 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 8.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Wed, 3 Feb 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ד' 3.2.10, בוקר
Tue, 2 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 2.2.10, אחה"צ
Mon, 1 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 1.2.10, בוקר
Sun, 17 Jan 2010 ג'ית, חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
Sun, 17 Jan 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
Thu, 14 Jan 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 14.1.10, בוקר
Thu, 31 Dec 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
Wed, 30 Dec 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ד' 30.12.09, אחה"צ
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Sun, 29 Nov 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום א' 29.11.09, בוקר
Wed, 25 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
Mon, 9 Nov 2009 ג'ית, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 9.11.09, בוקר
Mon, 26 Oct 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 26.10.09, בוקר
Thu, 8 Oct 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ה' 8.10.09, אחה"צ
Mon, 5 Oct 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 5.10.09, בוקר
Wed, 30 Sep 2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
Mon, 21 Sep 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 21.9.09, בוקר
Mon, 14 Sep 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 14.9.09, בוקר
Mon, 24 Aug 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 24.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום א' 9.8.09, בוקר
Thu, 6 Aug 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ה' 6.8.09, אחה"צ
Sun, 21 Jun 2009 ג'ית, חווארה, יום א' 21.6.09, בוקר
Wed, 29 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ד' 29.4.09, אחה"צ
Mon, 27 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 27.4.09, בוקר
Wed, 22 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), עזון, יום ד' 22.4.09, בוקר
Mon, 20 Apr 2009 ג'ית, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
Sun, 19 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום א' 19.4.09, אחה"צ
Wed, 15 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 15.4.09, אחה"צ
Mon, 13 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 13.4.09, בוקר
Sun, 12 Apr 2009 בית איבא, ג'ית, עזון, יום א' 12.4.09, בוקר
Mon, 6 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
Thu, 2 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ה' 2.4.09, אחה"צ
Tue, 31 Mar 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
Sun, 29 Mar 2009 ג'ית, עזון, קלקיליה, יום א' 29.3.09, בוקר
Sun, 29 Mar 2009 בית איבא, ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום א' 29.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Mon, 16 Mar 2009 בית איבא, ג'ית, יום ב' 16.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Sat, 28 Feb 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ש' 28.2.09, בוקר
Sun, 22 Feb 2009 בית איבא, ג'ית, יום א' 22.2.09, אחה"צ
Mon, 19 Jan 2009 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 19.1.09, בוקר
Thu, 15 Jan 2009 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.1.09, אחה"צ
Thu, 11 Dec 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 11.12.08, אחה"צ
Thu, 4 Dec 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Tue, 2 Dec 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 2.12.08, אחה"צ
Wed, 26 Nov 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
Mon, 24 Nov 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 24.11.08, בוקר
Thu, 20 Nov 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 20.11.08, אחה"צ
Tue, 18 Nov 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
Mon, 17 Nov 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 3.11.08, בוקר
Mon, 27 Oct 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 27.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Mon, 20 Oct 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 20.10.08, אחה"צ
Tue, 30 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 30.9.08, אחה"צ
Thu, 25 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 24.9.08, בוקר
Mon, 22 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
Thu, 18 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
Wed, 17 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 17.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 11.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 10.9.08, בוקר
Mon, 8 Sep 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.9.08, בוקר
Wed, 3 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 3.9.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
Mon, 1 Sep 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.9.08, בוקר
Thu, 28 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 27.8.08, בוקר
Mon, 25 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.8.08, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום א' 24.8.08, בוקר
Fri, 22 Aug 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 22.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 21.8.08, בוקר
Wed, 20 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
Tue, 19 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 19.8.08, בוקר
Tue, 19 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ג' 19.8.08, בוקר
Mon, 18 Aug 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 18.8.08, בוקר
Thu, 14 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 14.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 7.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
Mon, 4 Aug 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 4.8.08, בוקר
Wed, 30 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 30.7.08, בוקר
Mon, 28 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
Mon, 28 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.7.08, בוקר
Tue, 22 Jul 2008 ג'ית, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
Tue, 15 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 15.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 10.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.7.08, בוקר
Wed, 2 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
Tue, 1 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 1.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.6.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.6.08, בוקר
Tue, 24 Jun 2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
Mon, 23 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 23.6.08, בוקר
Wed, 18 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 18.6.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 17.6.08, בוקר
Mon, 16 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 16.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Wed, 11 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
Tue, 10 Jun 2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ג' 10.6.08, אחה"צ
Mon, 9 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 9.6.08, בוקר
Wed, 4 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 4.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ג' 3.6.08, בוקר
Mon, 2 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 2.6.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 28.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 28.5.08, אחה"צ
Tue, 27 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 27.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
Wed, 21 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, קונטיינר (ואדי נאר), קלקיליה, יום ד' 21.5.08, אחה"צ
Mon, 19 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 19.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 14.5.08, בוקר
Tue, 13 May 2008 א-ראס, ג'ית, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
Mon, 12 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ב' 12.5.08, בוקר
Thu, 8 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Sun, 4 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום א' 4.5.08, אחה"צ
Mon, 28 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, אחה"צ
Mon, 28 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, בוקר
Wed, 23 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Tue, 22 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ג' 22.4.08, אחה"צ
Mon, 21 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.4.08, אחה"צ
Wed, 16 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 16.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.4.08, אחה"צ
Wed, 9 Apr 2008 א-ראס, אייל, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
Wed, 9 Apr 2008 אייל, בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Mon, 7 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 7.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 2.4.08, בוקר
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
Mon, 31 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Mon, 31 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 31.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Wed, 26 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 24.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 23.3.08, אחה"צ
Thu, 20 Mar 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
Thu, 20 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Tue, 18 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 18.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 17.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 ג'ית, עזון, ענבתא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 12.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Mon, 10 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, בוקר
Sun, 9 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 9.3.08, אחה"צ
Sat, 8 Mar 2008 ג'ית, חווארה, יום ש' 8.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Mon, 25 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Mon, 18 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 18.2.08, בוקר
Sun, 17 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 17.2.08, אחה"צ
Thu, 14 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, שבי שומרון, יום ב' 11.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 בורין (יצהר), בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 4.2.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 31.1.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 31.1.08, אחה"צ
Tue, 29 Jan 2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 29.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 28.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.1.08, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 23.1.08, בוקר
Tue, 22 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 22.1.08, אחה"צ
Mon, 21 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.1.08, בוקר
Sun, 20 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 20.1.08, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2008 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.1.08, בוקר
Wed, 16 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 15.1.08, אחה"צ
Mon, 14 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
Mon, 14 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.1.08, בוקר
Sun, 13 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Thu, 10 Jan 2008 א-ראס, בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Thu, 10 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Mon, 7 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
Mon, 7 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
Mon, 7 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.1.08, בוקר
Sun, 6 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 31.12.07, בוקר
Sun, 30 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 30.12.07, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
Wed, 26 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.12.07, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, יום ג' 25.12.07, אחה"צ
Tue, 25 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
Sun, 23 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
Thu, 20 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 20.12.07, אחה"צ
Thu, 20 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 20.12.07, בוקר
Wed, 19 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
Sun, 16 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 16.12.07, אחה"צ
Thu, 13 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 12.12.07, בוקר
Tue, 11 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 11.12.07, בוקר
Mon, 10 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.12.07, בוקר
Sun, 9 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום א' 9.12.07, אחה"צ
Sun, 9 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.12.07, אחה"צ
Thu, 6 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 6.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
Thu, 6 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 6.12.07, בוקר
Wed, 5 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.12.07, בוקר
Wed, 5 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
Tue, 4 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 4.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 3.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
Sun, 2 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.12.07, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 ג'ית, עזון, ענבתא, יום ב' 26.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Thu, 22 Nov 2007 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ה' 22.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 21.11.07, בוקר
Tue, 20 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 20.11.07, אחה"צ
Tue, 20 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 20.11.07, בוקר
Tue, 20 Nov 2007 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 20.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Thu, 15 Nov 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.11.07, אחה"צ
Tue, 13 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 13.11.07, בוקר
Tue, 13 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ג' 13.11.07, אחה"צ
Mon, 12 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 12.11.07, בוקר
Mon, 12 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
Sun, 11 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Thu, 8 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 8.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 7.11.07, בוקר
Wed, 7 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 7.11.07, בוקר
Wed, 7 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
Tue, 6 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 6.11.07, בוקר
Tue, 6 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 6.11.07, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 5.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום א' 4.11.07, אחה"צ
Wed, 31 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 31.10.07, בוקר
Mon, 29 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 29.10.07, בוקר
Sun, 28 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, קלנדיה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 24.10.07, בוקר
Mon, 22 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 22.10.07, בוקר
Wed, 17 Oct 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 17.10.07, בוקר
Tue, 16 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
Mon, 15 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 15.10.07, בוקר
Mon, 15 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 15.10.07, אחה"צ
Sun, 14 Oct 2007 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Sun, 7 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 7.10.07, אחה"צ
Tue, 2 Oct 2007 א-ראם, בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ג' 2.10.07, בוקר
Tue, 2 Oct 2007 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, יום ג' 2.10.07, אחה"צ
Tue, 2 Oct 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, יום ג' 2.10.07, בוקר
Mon, 1 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.10.07, בוקר
Mon, 1 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.10.07, אחה"צ
Thu, 20 Sep 2007 א-ראם, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.9.07, אחה"צ
מחסום צומת ג'ית
Thu, 30 Nov 2006 חווארה, עומס כבד ומעצר של צעיר עם מטען צינון
Tue, 18 Jul 2006 בית איבא, ג'ית, חווארה, יום ג' 18.7.06, אחה"צ
Sat, 27 Mar 2004 בית איבא, צומת ג'ית